EDB i klinikken

Vi anvender elektronisk edb-system som hedder PLC.